FlexiMac 1.1.Почетна
Мала лекција
за македонскиот глагол
Исказен начин
Заповеден начин
Глаголска Л-форма
Глаголска придавка
Глаголски -Т/-Н партицип
Глаголски прилог
Потенцијал
Глаголски конструкции
со „да” и со „ако”
Исклучоци
FlexiMac 1.1.
Новости & НПП
За авторот


Langue / Idioma / Language
Français Español English
Јован КОСТОВ ©
INALCO, Париз, 2012